Commissies

Verkeer en Veiligheid

Doel van Commissie:

 • ¬†Signaleren van verkeersproblemen of onvolkomenheden in de infrastructuur.
 • ¬†Zoeken van oplossingen samen met de gemeente en de wijkbewoners.

Onderwerpen werkgroepen:

 • Uitvoering tweede fase Veltumse Kleffen (2013).
 • Parkeerproblematiek Dagobert-, Floris- en Gosewijnhof (2013).
 • Voorbereiding plannen kruising Langstraat en Weg in de Berg, Intratuin¬†¬†(gepland januari 2014).

Aanspreekpersonen vanuit wijkplatform: Anita Borghaerts Ebbing en Theo Nelissen

Openbaargroen en Milieu

Doel van Commissie:

 • Behoud van het groen¬† en groene karakter wijk.
 • Oprichting van buurtvertegenwoordigingen die zich bezig gaan houden met¬†onderhoud groen en voorkomen / verwijdering zwerfvuil in de buurt.
 • ¬†Ontwikkelingen in duurzaamheid volgen en toepassen in de wijk.
 • (Geluids- of reuk)overlast en vervuiling aanpakken / voorkomen.

Onderwerpen werkgroepen:

 • Aangekondigde maatregelen gemeente zoals bv. bomenkap kritisch volgen en zonodig bespreken (2013).
 • Inspraak realisatie Via Venray ter voorkoming van nadelige neveneffecten zoals geluid- en fijnstof overlast (gepland voorjaar 2014).
 • Bekijken mogelijkheden voorkomen van zwerfvuil (gepland 2014).
 • Kritisch volgen van bv. agrarische uitbreidingen (gepland 2014).
 • Bekijken mogelijkheden verbeteren laad- en lostijden winkels (gepland 2014).

Aanspreekpersonen vanuit wijkplatform: Anita Borghaerts Ebbing en Roel van Osch

WMO en Welzijn

Doel van Commissie:

 • Betrokkenheid en deelname bij de uitvoering van de WMO.
 • Communicatiemedium van de wijk met gemeente en andersom.
 • Samen zoeken naar oplossingen om iedereen mee te laten doen in onze wijk.

Onderwerpen werkgroepen:

 • Bekijken mogelijkheden participatie in de oprichting van een wijkteam (gepland 2014).

Aanspreek personen vanuit wijkplatform: Theo Nelissen en Peter Vullings

Voorzieningen commissie

Doel van Commissie:

 • Zoeken naar mogelijkheden om de gevraagde voorzieningen te realiseren in¬† samenwerking met wijkbewoners en andere betrokkenen. Dit om de leefbaarheid in¬† de wijk te vergroten.

Onderwerpen werkgroepen:

 • Bekijken mogelijkheden realisatie van een postagentschap, pick up en return punt (gepland 2014).
 • Bekijken mogelijkheden realisatie beehouden en/of uitbreiden van aantal brievenbussen (gepland 2014).
 • Bekijken mogelijkheden realisatie van pin automaat (gepland 2014)

Aanspreekpersonen vanuit wijkplatform: Pieter Kwaspen en Peter Vullings

Communicatie en PR

Doel van Commissie:

 • Betrokkenheid wijkbewoners vergroten door met hen in contact te treden (tweezijdig).
 • Wijkbewoners op hoogte brengen en houden van belangrijke ontwikkelingen.
 • Wijkbewoners in staat stellen inhoudelijk bijdrage te leveren aan verbeteringen in de wijk.

Onderwerpen werkgroepen:

 • Lancering en onderhoud website www.veltumvenray.nl
 • Verzorgen van de wijkkrant Veltums Nieuws
 • Opzetten vaste Redactie Wijkkrant en website (ism Wijk Ontmoetings Centrum ‚Äôt Sch√∂pke, januari 2014)
 • Verzorgen van diverse andere communicatievormen met wijkbewoners (2014).

Aanspreek personen vanuit Wijkplatform: Pieter Kwaspen.
Deelneemster vanuit de wijk: Ilona van Osch.