Beëindiging Wijkplatform

Venray, 08 januari 2019

Aan: Wijkbewoners Veltum
Betreft: Beëindiging Wijkplatform

Beste wijkbewoners,

Via deze brief laten wij u weten dat het Wijkplatform Veltum ophoudt te bestaan. Het wijkblad Veltums nieuws zal niet meer verschijnen en ook de website en Facebookpagina VeltumVenray stoppen. De leden van het wijkplatform hebben gezamenlijk hun lidmaatschap opgezegd van de Stichting Wijkplatform Veltum en beëindigen daarmee de samenwerking met de gemeente Venray. We hebben ons besluit via een brief aan het College van Burgemeester en wethouders van Venray meegedeeld. Graag informeren wij u als wijkbewoner over de reden van dit besluit.

Aanleiding is de bijzonder moeizame samenwerking die we als wijkplatform al enkele jaren ervaren met de Gemeente Venray. We nemen u graag mee in een stukje historie…

Oprichting van het Wijkplatform
In 2012 heeft de Gemeente Venray voor onze wijk een bewonersavond georganiseerd en heeft zij een toelichting gegeven over de nieuwe rolinvulling voor de overheid en haar burgers. De (gemeentelijke) overheid zal minder voor de burger gaan denken en beslissen, de burger zal centraler komen te staan in het bepalen wat de wensen zijn en zal daarbij een actieve rol moeten gaan aannemen om de noden en wensen deels zelf te realiseren. Daarbij heeft Gemeente Venray alle aanwezigen opgeroepen om een wijkplatform te gaan vormen en te starten met het opstellen van een wijkontwikkelingsplan.

Wijkontwikkelingsplan
Nadat een viertal wijkbewoners het Wijkplatform Veltum zijn gaan vormen, is er een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Tijdens een bewonersavond is dit plan gepresenteerd aan de wijkbewoners en gezamenlijk is er een prioritering opgesteld. Dit wijkontwikkelingsplan, inclusief prioritering, is vervolgens goedgekeurd in de Gemeenteraad en heeft daarbij status verkregen.

Gerealiseerde projecten
Als Wijkplatform hebben wij ons vanaf het begin gerealiseerd dat dit een proces is van lange adem wat met vallen en opstaan gepaard zou gaan. We hebben het namelijk over een cultuurverandering. De eerste jaren van ons bestaan hebben we samen met vele buurtbewoners mooie projecten gerealiseerd en resultaten geboekt. Denk hierbij onder andere aan de herinrichting van de Veltumsekleffen, aanleg rotonde Intratuin, verkeersveiligheid DFG-hofjes, vernieuwen speeltuinen, bosonderhoud bij de ABA-hofjes en oprichting wijkteam. Zowel vanuit de wijkbewoners als ook vanuit de gemeente werd er goed samengewerkt en hebben we invulling gegeven aan die veranderende rol.

Veranderende positie wijkplatform
De laatste drie jaar zien wij een duidelijke kentering in dit proces en wel in het bijzonder vanuit de zijde van het gemeentehuis. Het meest duidelijk is dat geworden in het proces rond de Perdstal. Maar ook bij thema’s als de visievorming op het Vlakwaterbos, de verkeersveiligheid bij de Kiekweg, handhaving bomenkap, parkeren ABA-hofjes en Talentencampus constateerden we dat de samenwerking met de gemeente verslechterde.

Zo werkt het met de Gemeente Venray
Inzake de Perdstal verkoopt de gemeente een pand voor een bijzonder lage prijs aan een ondernemer onder voorwaarde van een aantal maatschappelijke condities. Deze zijn slecht gedefinieerd en voor tweeërlei uitleg-baar. De ondernemer gaat met buurtbewoners in gesprek, verkoopt zijn plan en maakt met hen afspraken. Bij de vergunningsaanvraag ‘vergeet’ de gemeente binnen de daar voorgestelde termijn te reageren en de ondernemer verkrijgt daarbij een opeenvolging van rechten en neemt deze ook. De ondernemer houdt zich niet meer aan de gemaakte afspraken met de buurtbewoners, immers de verkregen vergunning biedt hem nieuwe mogelijkheden. De gemeente kan ingrijpen echter verkiest de ondernemers belangen vóór de belangen van haar burgers in plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen en zijn eerder gemaakte fouten te herstellen.

Tijdens het daarop volgende mediation traject houdt de gemeente zich consequent afzijdig, neemt geen enig standpunt in, laat staan dat zij op enige wijze verantwoordelijkheid neemt. De burgers hebben niets, maar dan ook helemaal niets aan de gemeente Venray en staan er samen met het Wijkplatform alleen voor.

De klucht gaat verder, zeer recent heeft het College de vergunningsvoorwaarden, gekoppeld aan de zeer gunstige overnameprijs voor de Perdstal, in overleg én in belang van de ondernemer verruimd. De inkt van het mediaton contract was nog niet opgedroogd (of was men hier nog de laatste hand aan het leggen) of er worden wederom onderling afspraken gemaakt tussen gemeente Venray en ondernemer. Dit ondanks alle toezeggingen en goede bedoelingen van de gemeente Venray om in het vervolg bij elke verandering in of nabij het Vlakwaterbos, alle direct betrokkene ruim vooraf te betrekken.

De druppel die de emmer doet overlopen is de gemeentelijke adviesnota die de buurtbewoners van de Perstal ons onder de neus hebben geschoven. In deze adviesnota wordt melding gemaakt dat er inzake de verruiming van deze vergunningsvoorwaarden overleg is geweest met het Wijkplatform Veltum. Er heeft pertinent geen overleg met het Wijkplatform plaatsgevonden. De vertegenwoordiging van de gemeente Venray heeft na het maandelijkse Wijkplatformoverleg, notabene aan de bar, een tweetal leden van het Wijkplatform geïnformeerd dat er gewerkt gaat worden aan een oplossing in de verwevenheid van de Perdstal en de stichting Vlakwaterbos. In een later gesprek hierover met betreffende ambtenaar en Wethouder wordt er geschermd met het recht van de gemeente om eigenhandig privaatrechtelijke overeenkomsten aan te gaan. Het handelen van de gemeente Venray doet de quote van het dagblad De Limburger ‘Vrijstaat Vlakwater’ recht aan.

Haperende samenwerking
Ruim twee jaar geleden zijn er intensieve gesprekken met het College van Burgemeester & Wethouders opgestart en tussentijds hebben we gesprekken gevoerd met individuele wethouders over de haperende samenwerking tussen het gemeentelijk ambtelijk apparaat en haar burgers. Na alle toezeggingen en uitgesproken intenties vanuit de Gemeente Venray is er weinig tot geen verbetering zichtbaar. Het gemeentebestuur en het gemeentelijk ambtelijk apparaat van Venray handelen naar ons inzicht te vaak niet in het belang van alle burgers, maar laten de vlag hangen zoals de wind op dat moment waait. Opportunistisch beleid naar wie de beste (politieke) connecties heeft, de handigste insteek heeft of wat op dat moment, wellicht ook in relatie tot andere dossiers, hen het beste uitkomt. Gebiedsgericht werken betekent op deze manier dat je in elk gebied werkt, zoals het je het beste uitkomt, vanuit het gemeentehuis bezien. De wijkraden en wijkplatforms zijn daarbij eigenlijk overbodig en moeten omzeild worden of indien mogelijk, voor het karretje gespannen worden. Zo niet kun je ze altijd nog negeren. Het behartigen van belangen van deze en gene komt daardoor te staan vóór het behartigen van de belangen van alle burgers.

Einde Wijkplatform Veltum
De leden van het Wijkplatform Veltum willen in dit proces geen rol meer spelen en daarmee houdt het Wijkplatform Veltum dus op te bestaan. Wij hebben het in 2012 heel anders begrepen. De laatste twee jaar zijn we voornamelijk met negatieve zaken bezig geweest en dat is niet waar wij als vrijwilligers voor hebben gekozen. Wij verwachten op redelijke termijn ook geen enkele verbetering vanuit het gemeentelijk apparaat. Onze rol als betrokken burger bij leefomgeving en milieu zal elk Wijkplatformlid nu op een andere, eigen manier invullen.

Dank voor uw betrokkenheid!
Wij hopen oprecht dat andere wijkbewoners van Veltum zich actief in willen zetten voor onze gemeenschap. Wij danken u allen voor uw betrokkenheid, in het bijzonder de wijkbewoners die actief hebben deelgenomen in werkgroepen.

Met vriendelijke groet,

Roel van Osch, Anita Ebbing, Theo Hoebergen, Peter Vullings en Luc Erps

Laatste nieuws

Herinrichting Veltumse Kleffen

Nadat het winkelcentrum is opgeleverd is een deel van de Veltumse Kleffen reeds heringericht. Tijdens de wijkbewonersbijeenkomst van januari dit […]

Parkeerprobleem DFG-hofjes

Het is zondagochtend, buiten schijnt een waterig herfstzonnetje en ik kijk door het raam naar buiten. Ik zie huizen als […]

Uitvoeringsnota ‘Bomen’

In juni 2013 is in de Gemeente Venray een nieuwe Uitvoeringsnota ‘Bomen’ van kracht geworden. Hierin staat welke boom wel […]

Rotonde Intratuin

Tijdens de wijkbewoners bijeenkomst van januari dit jaar is het kruispunt Langstraat – Weg in de Berg aangemerkt als zeer […]